top of page

במקרה של שליחת הצעה לפורמט שאינו טקסטואלי, כמו מאמר וידאו או מאמר שמע, יש לציין זאת במעמד ההגשה. במאמרים אלו, על הכותבת או הכותב להגיש מאמר כתוב באורך 1,500 מילים, לא כולל הערות שוליים, ובנוסף ביבליוגרפיה מפורטת. הערות ספציפיות בהתאם לסוג הפורמט ניתנות להורדה כאן באתר. 

ניתן לצרף למאמר אמצעי המחשה חזותיים או קוליים, כגון תמונות, מפות, סרטונים וקטעי שמע, אך פרסומם תלוי באישור זכויות יוצרים. על הכותבת או הכותב לבדוק את זכויות היוצרים על המקור, ולוודא כי התמונות באיכות גבוהה, מעל 200 DPI.

תקצירים בעלי 300 מילים, העונים לנושא הגיליון המפורט יש לשלוח לכתובת הדוא"ל של המערכת בהתאם לתאריך המצוין בקול הקורא ולהנחיות ההגשה. התקצירים יעברו שיפוט פנימי ולאחריהם יתבקשו הכובתים והכותבים לשלוח מאמרים מלאים בהתאם להנחיות. אלו יעברו שיפוט פנימי וחיצוני בידי חוקרים וחוקרות מומחים בתחומם, ויוחזרו עם הערות והצעות לשינויים במקרה הצורך. 

​נשמח לענות על כל שאלה בכתובת הדוא"ל של המערכת, כמו גם לקבל תקצירים ומאמרים בהתאם לפרסומי הקול הקורא:

 leshem.shinui.TAU@gmail.com.

 

כתב העת לשם שינוי מבקש לפרסם מאמרים מקוריים בפורמט כתוב, וידאו או שמע, כמו גם ביקורות ספרים וסקירות מתודולוגיות, פרי עטם של תלמידות ותלמידי מחקר מכלל המוסדות האקדמיים. על המאמרים להתכתב עם נושא הגיליון הרלוונטי כפי שמתואר בקול הקורא שמפורסם מטעם המערכת, ולהתאים לתפיסת כתב העת, המבקש להנגיש ידע היסטורי לקהל האקדמי ולקהל הרחב. 

המאמרים יתפרסמו בשפה העברית. בהתאם לרוח של כתב העת וקהל היעד, נבקש להשתמש בשפה ברורה ונגישה לציבור הרחב, ולשאוף לסגנון כתיבה זורם ובהיר. בנוסף, נבקש כי מושגים ייחודיים לתחום המחקר יוסברו בגוף המאמר ולא בהערות השוליים. נא להימנע משימוש בסלנג ושפה לא תקנית. 

מאמרים כתובים יכללו עד 4,500 מילים, לא כולל הערות שוליים וביבליוגרפיה (1,500 לביכורי מחקר, מאמרי שמע ומאמרי וידיאו). את המאמר יש להגיש בקובץ Word, בגופן David בגודל 12 בעברית ו-Times New Roman בגודל 10 באנגלית, עם רווח כפול בין השורות וביישור דו-צדדי. רוחב השוליים סטנדרטי. הערות שוליים ותעתיק ייכתבו לפי המדריך העדכני של שיטת Chicago כמקובל במדעי הרוח. תעתיק לעברית ייעשה בהתאם לחוקי האקדמיה ללשון העברית. 

 

bottom of page