top of page
White_1966X857.png
קול קורא, לשם שינוי, גיליון 4, להפצה (1)_page-0001.jpg
קול קורא לגיליון הרביעי - זיכרון והנצחה
 

הגיליון הרביעי של לְשֵׁם שִׁנּוּי יעסוק בנושא ״זיכרון והנצחה״. זיכרון והנצחה מהווים חלק מהסיפור האנושי, ולאורך ההיסטוריה בני אדם תיעדו את חייהם ואת סביבתם והנציחו אישים ומאורעות שונים. שאיפות אלה לשמר את זיכרונם ולהנציח אירועים משמעותיים, מאבקים חברתיים, שינויים פוליטיים, מלחמות, מנהגים קהילתיים ועוד, מבטאים תפיסות עולם, ערכים ותקוות. מטרת הגיליון היא לעסוק בשאלות כגון: מה חברות שונות בוחרות להנציח ובאילו אופנים, וכיצד בחירה זו משתנה כתלות בזמן ובמקום? כיצד הנצחת מאורעות מבטאת את המעבר מזיכרון פרטי-אישי לזיכרון הקהילתי? כיצד העיסוק בהנצחת אירועים מייצר ומשנה את הזיכרון הקהילתי שלהם? באלו מרחבים וכיצד מתורגם זיכרון להנצחה, לדוגמה, בארכיונים, במוזיאונים, באמנות, בכתיבה, באתרי הנצחה וכדומה? מאמרים בנושא זיכרון והנצחה יכולים לעסוק בסיפורי חיים, בספרות אוטופית, בייצוגים ויזואליים ומוזיאולוגיים, במנהגי ומאכלי אבלות, בטקסי זיכרון, במכתבים פומביים, בניתוחים דמוגרפיים וגאוגרפיים, באקטיביזם קהילתי, ועוד רעיונות רבים.

להורדה

קולקורא3.jpeg
קול קורא לגיליון השלישי

הגיליון השלישי של כתב העת לשֵׁם שִׁנּויּ יקבל מאמרים בכל נושא, ובעלי אוריינטציה היסטורית. המאמרים ישתתפו בתחרות נושאת פרסים שתיערך בשני שלבים: ראשית, הגשת תקצירים לשיפוט ראשוני ובשלב השני, הגשת מאמרים מלאים שיעברו תהליך שיפוט מדעי מלא. המאמרים הנבחרים יפורסמו בכתב העת, ומתוכם ייבחרו השניים הבולטים והמקוריים ביותר שיזכו בפרס כספי.  

להורדה

קול קורא מתוקן.jpg
קול קורא לגליון השני - טכנולוגיה ו...

הגיליון השני של כתב העת יעסוק ב"טכנולוגיה ו...". 

הגיליון יבחן את רשת הקשרים המורכבת שהתפתחה בין טכנולוגיה לתהליכים היסטוריים, פוליטיים ותרבותיים ואת מקומה של הטכנולוגיה כגורם המוביל תהליכים חברתיים, או כמובל על ידם. בגיליון, נתמקד בטכנולוגיה כצומת של תחומי מחקר – ממשל, כלכלה, תעשייה, פנאי, תרבות וחברה, ובאופן בו טכנולוגיה משקפת את הקשרים ביניהם. 

להורדה

WhatsApp Image 2022-01-12 at 14.33.49.jpeg
קול קורא לגליון הראשון - מעברים

התמה שנבחרה לגיליון הראשון של כתב העת היא "מעברים". היסטוריונים נוטים להתמקד בנקודות הקיצון בחקר תהליכים היסטוריים – נסיבות מחד ותוצאות מאידך. בגיליון הראשון, בחרנו להתמקד דווקא בשינוי עצמו, במרחב הלימינלי שבין "עדיין לא" ו"כבר לא". שינוי המיקוד מנקודות הקיצון לתהליך עצמו מאפשר לנו לבנות מסגרת רחבה לדיון ולחקר זוויות חדשות של תהליכים בזמן ובמרחב מכל תחומי המחקר ההיסטורי והדיסציפלינות השונות.

להורדה

bottom of page